CraftTor Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZASTOSOWANIA WE WSPÓŁPRACY ZE ZLECENIOBIORCAMI/WSPÓŁPRACOWNIKAMI/OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (CEIDG)


Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CraftTor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-729) przy ulicy Rolna 191/193, pod numerem KRS 0000902700, NIP 5213930174, REGON 389097506.
2) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w realizacji zlecenia/usługi.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).
5) CraftTor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-729) przy ulicy Rolna 191/193, 01-829 Warszawa oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a) żądania od Administratora danych CraftTor Sp. z o.o. dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.